INVALIDITA

Invalidita je nově vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišuje 3 stupně invalidity.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Žádost o invalidní důchod může podat na úřadu OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) dle místa trvalého bydliště:

  • oprávněná osoba,
  • opatrovník oprávněné osoby (jejíž svéprávnost byla omezena v takovém rozsahu, že není schopna v této věci samostatně právně jednat).
  • Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

Po podání žádosti je nezbytné vyšetření zdravotního stavu pacienta svým praktickým lékařem, současně je nutné doložení veškerých vyšetření specialistou.

O příspěvek na péči se žádá místně příslušném Úřadě práce , příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoli osobě, která péči zajišťuje. Žadatel je povinen se podrobit sociálnímu šetření a následně vyšetření zdravotního stavu nejčastěji svým praktickým lékařem.

Více informací na www.cssz.cz