Řidičský průkaz

Lékařská prohlídka a vydání lékařského posudku se provádí v 65 , 68 letech a dále každé 2 roky, termín prohlídky by měl být k datu narození nebo měsíc před.

Zákonem byla zavedena také povinnost podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření pro žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E před zahájením výkonu činnosti a poté nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Potravinářský průkaz

Průkazem lékař stvrzuje, že pacient není nakažen žádnou infekční nemocí, je zdravotně způsobilý práce s potravinami a byl seznámen se základními hygienickými předpisy

Zbrojní průkaz

Je nutné vyšetření zdravotního stavu pacienta se zaměřením na duševní poruchy, užívání psychotropních látek, poruchy chování, vyšetření zraku, sluchu a jiná onemocnění vylučující bezpečné používání zbraně. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let; zbrojní průkaz lze vydat na základě posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let. Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do následujících skupin:
A – ke sběratelským účelům
B – ke sportovním účelům
C – k loveckým účelům
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku
F – k provádění pyrotechnického průzkumu